1 февруари е срокът за промяна на вида на осигуряването

1 февруари е срокът за промяна на вида на осигуряването

От НАП напомнят, че на 31 януари изтича срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си и да изберат дали освен задължителното осигуряване във фонд "Пенсии" на ДОО да внасят и осигуровки във фонд "Общо заболяване и майчинство".

Тъй като през настоящата година 31 януари е неработен ден, декларациите за избор на вид осигуряване ще могат да бъдат подавани до 1 февруари 2016 г.

Ако изберат да правят осигурителни вноски и във фонд "Общо заболяване и майчинство", самоосигуряващите се лица получават правото да се възползват от всички осигурени социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Промяна във вида на осигуряването може да се направи всяка календарна година до края на януари с подаване на декларация по утвърден от изпълнителния директон на НАП обарзец (формулярът може да бъде изтеглен от интернет страницата на приходната агенция или от прикачения по-долу файл).

Друго важно напомняне от страна на данъчните - с подаване на декларация в 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си и нямат право да променят избора си при прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година.

Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Източник: НАП